Publicerad 2003-09-01

Styrelsemöte 13 augusti 2003 i Jönköping

Här följer en kort rapport om vad som avhandlades på Sveriges Grisproducenters styrelsemöte den 13 augusti 2003.

Salmonellautbrottet
Styrelsen informerades om Salmonellaläget av ordförande Lars Hultström. Senare under dagen gästades styrelsen av veterinär Elöd Szanto (bilden nedan) och enhetschef Nicklas Purfürst från Jordbruksverket. Lars Hultström, ingår i den grupp som varje vecka har telefonmöte om den aktuella situationen och Lars Hultström har tillsammans med Jan Weijber (Katrineholms Kommungrupp) tillskrivet Statsminister Göran Persson om det allvarliga likviditetsläget för de drabbade företagarna och påtalat Jordbruksverkets ekonomiska skyldigheter.

Sveriges Grisproducenter kritiserar särskilt Jorbruksverkets oförmåga att lösa den akuta likviditetskrisen hos de drabbade lantbruksföretagen. Grisproducenterna måste även i framtiden kunna lita på att zoonoslagstiftningen och dess intentioner gäller oavsett vem som är vållande part och dennes finansiella status. Skuldfrågan får inte försena avhjälpning av likviditetskris hos drabbade företagare.

Till Jordbruksverkets veterinär skickade styrelsen med att beredskapsplaner måste arbetas fram, det är t.ex. inte acceptabelt att femton gårdar står utan saneringsplaner efter nio veckor. Styrelsen diskuterade konsekvenserna av utbrottet. En någorlunda samstämmig bild är att Lantmännens agerande efter påvisad salmonella har varit ok. Detsamma gäller mediebevakningen som får beskrivas som någorlunda objektiv. En av frågeställningarna som diskuterades var naturligtvis vad den svenska salmonellafriheten får kosta svenska lantbrukare? En frågeställning som det finns anledning att ta upp med LRF.

Dagens styrelsemöte avslutades med att hela styrelsen lyssnade till det telefonmöte som hålls varje vecka av berörda företag och organisationer. Särskilt värt att notera från telefonmötet var Swedish Meats avsikt att sakta trappa ner slakten i Linköping fram till vecka 47, man förskjuter alltså nedläggningen för att ordna upp den allvarsamma situationen.

Remiss om djur per hekatar
Från Jordbruksverket har till styrelsen inkommit en remiss angående 'Översyn av regler om antalet tillåtna djur per hektar i jordbruksföretag'. Förslaget diskuterades, särskilt positivt mottogs möjligheten att via olika utfodringsalternativ som t ex. fytastillsats, blötutfodring etc. själv reglera djurtätheten per ha. Max gränsen på 22 kg fosfor kvarstår dock oavsett jordart, skördestorlek etc. Innan svar remitteras till Jordbruksverket beslöts att samråd med Allan Simonsson, SLU samt någon på LRF skall genomföras.

Allvarligt läge, miljardförlust
Återigen diskuterades allvaret i den pågående lågkonjunkturen för gris. Enligt en artikel i ATL ligger Sverige i botten på intäktssidan men i topp på kostnaderna. En enkel överslagsuträkning visar att Sveriges grisproducenter kommer att göra en förlust på ca. 1,25 miljarder kronor under innevarande år. Styrelsen diskuterade hur detta skall kommuniceras och återkommer i ärendet.

Föreningens verksamhet
Lars Hultström initierade en diskussion i styrelsen om vad föreningen skall syssla med. Styrelsen var enig om att möten med handeln och marknaden måste prioriteras i det läge vi nu befinner oss i. Lars föreslog att vi under en eftermiddag i september (Stockholm) inbjuder medlemmar i Kött & Chark Företagen, inköpare hos handeln samt storhushåll och restauranger. Under den eftermiddagen skall vi bl.a. presentera den Svenska Modellen, svensk antibiotika status, svensk Salmonellastatus samt den ekonomiska situationen för svenska grisproducenter.

Dagen känns angelägen att genomföra. Det är noterbart att i juninumret av Köttbranschen vädjar Vd Åke Rutergård till sina medlemsföretag att köpa svensk köttråvara för att stödja den svenska primärproduktionen. Utan svensk grisproduktion faller sannolikt stora delar av förädlingsindustrin bort.

DK djurtransporter i S
Sveriges Grisproducenter (Per-Inge Pålsson) har tillsammans med SvDHV, Swedish Meats, SLP, Ugglarps Slakteri och Skånes Grisproducenter tillskrivet bestyrelsen för Danbred Int. angående det tillstånd som företaget har att transportera levande grisar genom Sverige. Sveriges Grisproducenter motsätter sig, av smittoskäl, dessa transporter.

Övrigt
Som övriga punkter diskuterades bl.a svensk Köttinformation, verksamhetsledare och PIG projektet. Styrelsen antog en avsiktsförklaring att stödja PIG projektet ekonomiskt.

Har Du frågor, synpunkter eller vill veta mer så är Du hjärtligt välkomna att höra av Dig till oss i styrelsen.